A picture

Obsah

KOMUNITNÍ CENTRA

Typ: ostatní
IROP přijímá žádosti o dotaci na rozvoj komunitních center.

KOMUNITNÍ CENTRA

Příjem žádostí o dotaci je od 18. 7. 2016 do 31. 10. 2016
Oprávněnými žadateli mohou být:
 • obce,
 • kraje,
 • organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji,
 • organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve a církevní organizace.
Podporované aktivity:

Podporován je vznik komunitních center. Podporována jsou tedy veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Hlavní podporované aktivity jsou:
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup budov,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení (pořízení vybavení nemůže být samostatný projekt).

Cílem nemůže být budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.

Výše podpory:
 • 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu v případě, že jsou žadatelem kraje a jimi zřizované organizace,
 • 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu v případě, že jsou žadatelem obce a jimi zřizované organizace,
 • 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu v případě, že jsou žadatelem dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace,
 • 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu v případě, že jsou žadatelem nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování.

Minimální výše způsobilých výdajů pro projekt je 500 000 Kč, maximální výše způsobilých výdajů je 20 000 000 Kč.

Cílové skupiny:
 • osoby se zdravotním postižením
 • sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby:
  • etnické menšiny (zejména Romové),
  • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
  • bezdomovci,
  • senioři,
  • nízkopříjmové skupiny obyvatel,
  • dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní),
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
  • v nepříznivě sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež,
  • osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu.
 • Sociální služby poskytované komunitním centrem nesmí být zaměřeny pouze nebo prioritně na cílovou skupinu „seniorů“.
Specifika a omezení:
 • Podmínkou je, že v době udržitelnosti projektu (5 let) musí žadatel zajistit minimálně jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra.
 • K žádosti je nutné doložit územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení.
 • K žádosti je nutné doložit žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
 • Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (v případě, že budou v zařízení poskytovány sociální služby).
 • Povinnou přílohu k žádosti o dotaci tvoří také Pověřovací akt (v případě, že budou v zařízení poskytovány sociální služby). Žadatel musí být jasně pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, k jejímuž kvalitnějšímu poskytování čerpá podporu.

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace nás kontaktujte zde.


Vytvořeno: 18. 8. 2016
Poslední aktualizace: 18. 8. 2016 00:00
Autor: