A picture

Obsah

Oprava místní komunikace Strachotice – ulice U Školy

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

„Oprava místní komunikace Strachotice – ulice U Školy“

Žadatel:

Obec Strachotice, kraj Jihomoravský, okres Znojmo

Rozpočet projektu:

Kč 1 267 786,-

Požadovaná dotace:

50 % (maximálně ale 1 000 000 Kč)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 5, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je oprava místní komunikace v samotném centru obce Strachotice o délce necelých 233 m. Cesta se nachází v obytné zástavbě obce a slouží jako dostupná k přiléhajícím nemovitostem, využívají ji také vozidla zabezpečující svoz odpadu a zásobování. Nedaleko se nachází ZŠ, obecní úřad a smíšené zboží. Povrch komunikace je živičný. V současné době je vozovka poškozena provozem a povětrnostními vlivy. Proběhne vyrovnání povrchu, zhotovení obrusné vstvy a bude zajištěn odtok děšťové vody.

Cílem projektu je zlepšení funkčního využití, ale také estetického vzhledu místní infrastruktury. Opravou vozovky lze očekávat i snížení negativních dopadů (zejména hluku a prachu) ze silničního provozu a zklidnění dopravy na této komunikaci. Díky opravené komunikaci bude zkvalitněna mobilita v zájmové oblasti a oprava rovněž napomůže kvalitnější obslužnosti obytných domů a občanské vybavenosti v dané lokalitě. Realizací se prodlouží i životnost vozovky.