A picture

Obsah

Oprava místní komunikace ve Štěchově-Lačnově

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

„Oprava místní komunikace ve Štěchově-Lačnově“

Žadatel:

Obec Štěchov, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 1 003 847,-

Požadovaná dotace:

50 % (maximálně ale 1 000 000 Kč)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 5, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je oprava místní komunikace ve Štěchově-Lačnově o délce 200 m. Předmětná komunikace je blízko obecního úřadu, knihovny, kulturního domu a dále dětského hřiště a nově vzniklého komunitního centra Sluníčko. Vozovka vykazuje mnoho deformací, které byly již v minulosti lokálně opravovány. To ale dlouhodobě neřeší problém vozovky. Proto budou odstraněny poškozené vrstvy a nahrazeny vrstvami novými. V okolí se nachází lokalita určená pro novostavby.

Cílem projektu je zlepšení funkčního využití, ale také estetického vzhledu místní infrastruktury. Opravou vozovky lze očekávat i snížení negativních dopadů (zejména hluku a prachu) ze silničního provozu a zklidnění dopravy na této komunikaci. Díky opravené komunikaci bude zkvalitněna mobilita v zájmové oblasti a oprava rovněž napomůže kvalitnější obslužnosti obytných domů a občanské vybavenosti v dané lokalitě. Realizací se prodlouží i životnost vozovky.