Menu

Europroject

Vznik firem

Vznik firem

Cíl: zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků a vytvářet podmínky pro využití nových finančních nástrojů pro zahájení podnikání. Posílit a rozvíjet aktivity podnikatelů vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem. Stimulovat a usnadnit vznik nových inovačních firem prostřednictvím odpovídajících finančních nástrojů

Forma podpory: zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem; kapitálový vstup do inovativně zaměřených MSP

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (MSP), podnikatelské subjekty založené za účelem poskytování prostředků na financování projektů MSP formou kapitálového vstupu, tj. fondy rizikového kapitálu

Podporované aktivity: Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, drobnější investičně zaměřené projekty s důrazem na diferenciaci charakteru podpory, zejména pro účely inovačně zaměřených projektů spin-off firem apod.

Aktuální dotační možnosti – více zde

Vznik firem Vznik firem

 


Naši partneři