Europroject

Webové stránky se upravují.

DOTACE V LESNICTVÍ

DOTACE V LESNICTVÍ

Ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 vyhlašuje výzvy na podání žádostí o dotace v lesnictví.

ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V LESÍCH

Příjem žádostí: 3. 5. – 16. 5. 2016

Žadatelé:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL

Podporované aktivity:

 • Výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin,
 • hrazení a stabilizace strží,
 • preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. stabilizace a zkapacitnění koryta vodního toku, zabezpečení břehů,
 • protierozní opatření v povodí malých vodních toků, např. zábrany sesuvu půdy, sanace nátrží a erozních rýh,
 • výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží
 • projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně však do výše 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Operace podpoří realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi na lesních vodních tocích a v jejich povodích, a to především v oblastech ohrožených extrémními klimatickými jevy.

Výše podpory:

 • AŽ 100 % způsobilých výdajů
 • Minimální dotace je 100 000 Kč na projekt.
 • Maximální dotace je 5 000 000 Kč na projekt

OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ PO KALAMITÁCH

Příjem žádostí: 3. 5. – 16. 5. 2016

Žadatelé:

 • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
 • žadateli mohou být i státní podniky

Podporované aktivity:

 • Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci,
 • příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy),
 • umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého (Picea abies) při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem),
 • ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři).

Výše podpory:

 • AŽ 100 % způsobilých výdajů
 • Minimální dotace je 75 000 Kč na projekt.
 • Maximální dotace je 40 000 000 Kč na projekt

PŘEMĚNA POROSTŮ NÁHRADNÍCH DŘEVIN

Příjem žádostí: 3. 5. – 16. 5. 2016

Žadatelé:

 • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Podporované aktivity:

 • snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy
 • příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů
 • umělá obnova sadbou
 • hnojení lesních dřevin při výsadbě
 • ochrana založeného porostu
 • projektová dokumentace

Výše podpory:

 • AŽ 100 % způsobilých výdajů
 • Minimální dotace je 100 000 Kč na projekt.
 • Maximální dotace je 40 000 000 Kč na projekt

Pro bližší informace nás kontaktujte zde.

Datum vložení: 24. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 5. 2020 11:07
Autor:

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Naši partneři