A picture

Obsah

Přístavba ZŠ Kožlí

Žadatel: Obec Kožlí
Rozpočet projektu: Kč 19 132 948,-,-

Název projektu: Přístavba ZŠ Kožlí
Žadatel: Obec Kožlí, kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod
Rozpočet projektu: Kč 19 132 948,-
Požadovaná dotace: 85 %
Vlastní zdroje: 15 %
Poskytovatel dotace: ROP Jihovýchod, Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Termín podání žádosti: březen 2013

Podstatou projektu je rekonstrukce základní školy prvního stupně v obci Kožlí a vybavení tohoto objektu moderními učebními pomůckami. Bude tak docíleno nezbytnému rozšíření kapacity učebních prostorů pro rozvoj inovativní formy výuky a zvýšení možností volnočasových aktivit pro místní obyvatele.

Nově budou vyučovány školní výukové programy (pracovní dílny a kuchyňky) a nové kroužky Výtvarná dílna a Šikovné ruce jako volnočasové aktivity, veřejnosti bude zpřístupněna také nová tělocvična. Současná počítačová učebna bude přemístěna do druhého patra do rozlehlejší místnosti a dovybavena PC přístroji, aby 1 žák mohl využívat 1 ks PC.

Rekonstrukce bude zahrnovat zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken a dveří, zateplení střechy, rozšíření vstupního prostoru a přístavby sociálních zařízení a tělocvičny. Součástí stavebních úprav je vybudování vnitřního výtahu, který bude sloužit pro přístup do všech podlaží osobám s omezenou schopností pohybu. Dojde ke vzniku WC zařízení pro dívky, chlapce a zdravotně postižené v obou podlažích, dále zřízení šaten a WC zařízení v horním patře.

V jihozápadní části budovy bude zřízena školní jídelna s výdejem jídel. S ohledem na rekonstrukci bude rozšířen školní provoz o 1,5 úvazku pracovních sil.