A picture

Obsah

Oprava MK č. 1C v obci Bílovice-Lutonín, místní část Bílovice

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu:

„Oprava MK č. 1C v obci Bílovice-Lutonín, místní část Bílovice“

Žadatel:

Obec Bílovice-Lutonín, kraj Olomoucký, okres Prostějov

Rozpočet projektu:

Kč 3 030 614,-

Požadovaná dotace:

50 % (maximálně ale 1 000 000 Kč)

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 5, Podprogram 117D81500

Termín podání žádosti:

leden 2018

Předmětem projektu je oprava místní komunikace, která spojuje dvě místní části. Zajišťuje i přístup  k mateřské školce, kapli sv. Floriana, autobusové zastávce nebo obecnímu úřadu. Oprava je  rozdělena do dvou etap a tento projekt se zabívá etapou první, která má délku 400 m. Živičný povrch  je v současné době nevyhovující, je rozrušený a nezaručije bezpečné odvedení povrchových vod.. Vozovka je nerovná a okraje rozrušené. Provedena bude úprava povrchu komunikace s lokálními úpravami v parkovacích zálivech a v místech napojení okolních komunikací.Součástí projektu je i vytvoření  nového propustku v místě kříření s tokem Romže. Bude zajištěno i odvodnění komunikace.

Cílem projektu je odstranění havarijního stavu, její povrch bude vyrovnán, okraje zpevněny. Díky tomu dojde ke zlepšení funkčního využití, ale také estetického vzhledu místní infrastruktury. Díky opravené komunikaci bude zajištěna bezpečnost provozu a zkvalitní se dopravní podmínky zájmové oblasti. Opravou vozovky lze očekávat i snížení negativních dopadů (zejména hluku, prašnosti) ze silničního provozu a zklidnění dopravy na této komunikaci. Zároveň dojde díky obnově porušeného povrchu i k prodloužení její životnosti. Dojde i k úpravě dopravního značení.