A picture

Obsah

Protipovodňová opatření obce Úsobrno

Dotace z Operačního programu Životní prostředí

Název projektu:

„Protipovodňová opatření obce Úsobrno“

Žadatel:

Obec Úsobrno, Jihomoravský kraj,

okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 769 422,- 

Požadovaná dotace:

max. 85 %

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo životního prostředí,

Operační program Životní prostředí

Termín podání žádosti:

červen 2017

 

Předmětem projektu je instalace preventivních protipovodňových opatření v obci Úsobrno. Obec je ohrožována zejména přívalovými srážkami, které je nutné začít monitorovat a využít přitom možnosti varování obyvatel před blížícím se nebezpečím. Realizací projektu dojde k instalaci LVS a MIS v rámci katastru obce Úsobrno. Bude instalována srážkoměrná stanice, dvě vodočetné latě a dvě elektronické sirény. Všechny prvky budou vyhovovat současným požadavkům a nárokům. Dále bude aktualizován a digitalizován povodňový plán obce. Data z instalovaného měrného bodu budou relevantní i pro okolní obce, které mohou získávat varovné zprávy o blížícím se nebezpečí.

 

Cílem projektu je snížit riziko povodní v katastru obce, a to zejména monitoringem přívalových srážek a následným včasným varováním obyvatel obce. Dílčím cílem je i správně posoudit povodňové riziko. Tím se výrazně sníží riziko škod na majetku a zdraví obyvatel obce.