Menu

Europroject

Prostředí pro podnikání a inovace

Prostředí pro podnikání a inovace

Cíl: Vytvářet infrastrukturu pro rozvoj spolupráce podniků, vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí, zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pro inovační podnikání; Rozvíjet kvalitní infrastrukturu pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v průmyslu; Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pro podnikání v oblasti rozvoje podnikatelských nemovitostí a regenerace brownfields.

Forma podpory: dotace

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (MSP, popř. v odůvodněných případech i velké podniky), sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení, územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, veřejné výzkumné instituce, soukromé vzdělávací instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, CzechInvest.

 Podporované aktivity: Podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních technologických platforem, příprava podnikatelské zóny, přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu apod.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Prostředí pro podnikání a inovace Prostředí pro podnikání a inovace

 


Naši partneři