Menu

Europroject

Operační program životního prostředí

Operační program životního prostředí

Operační program životního prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) vytváří rámec pro přípravu

projektů, které mohou být spolufinancovány z evropských fondů, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

OPŽP je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy; řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Z pohledu finančních prostředků se jedná o druhý největší český operační program: z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), z něhož je možné čerpat dotace ve výši až 90%. U každé oblasti financování je podmínkou financování z vlastních zdrojů min. 10%

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Kdo může z OPŽP čerpat?

Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím


Naši partneři