Menu

Europroject

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkovaProgram rozvoje venkova, respektive jeho existence, přispěje k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, k zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožní vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Program rozvoje venkova

Finanční prostředky uvolněné na celé 7-leté období dosahují 3,6 mld.Euro a jsou rozděleny  v následujícím poměru:


I. osa – 840,5 miliónů EUR,
II. osa – 1946 mil. EUR,
III. osa – 635,5 mil. EUR,
IV. osa – 176 mil. EUR.

Dotace jsou vždy vypláceny v poměru 75 % EU a 25 % ČR.Z hlediska ochrany a tvorby životního prostředí jsou podstatná opatření obsažená především v osách III a III. PRV se vztahuje na území České republiky a určuje politiku rozvoje venkova ČR v období 2007–2013.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

 Kdo může z PRV čerpat?

  • Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci
  • Fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich družení hospodařící v lesích
  • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil. €
  • Výrobce potravin nebo surovin, který spolupracuje se zemědělskými podnikateli nebo s výzkumnými institucemi a aplikuje výsledky spolupráce při výzkumu a vývoji
  • Pozemkové úřady
  • Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti
  • Obce do 500, resp. 2000 obyvatel
  • Sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob

Finanční zdroje PRV jsou zaměřeny na tyto oblasti:
Program rozvoje venkova je realizován prostřednictvím čtyř prioritních os a jejich priorit:


Naši partneři