Menu

Europroject

ROP Jihovýchod

ROP Jihovýchod

ROP Jihovýchod

Regionální operační program Jihovýchod je určen pro region soudržnosti Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

ROP Jihovýchod

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (ROP JV) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 704,45 mil. € (cca 19,86 mld. Kč). Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 124,31 mil. €.

Forma podpory je dotace z EU 85 % celkových způsobilých výdajů. Zbývající část 15 % bude hrazena z národních veřejných zdrojů v rámci systému spolufinancování.

ROP Jihovýchod

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Kdo může z Regionálního operačního programu Jihovýchod čerpat?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé, občané a další.


Naši partneři