Menu

Europroject

Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020

Dotační program pro obce, města, neziskové organizace, vzdělávací zařízení a další veřejné a neziskové subjekty

V rámci nového programového období dojde ke sloučení současných 7 Regionálních operačních programů pod jediný Integrovaný regionální operační program – tzv. IROP.

  • Řídícím orgánem bude Ministerstvo pro místní rozvoj.
  • Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
  • Očekávané termíny vyhlášení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu jsou uvedeny v rámci specifických cílů programu. Program je zaměřen na dopravu v regionech, zkvalitnění veřejných služeb a veřejnou správu. Dotace je možné využít na budování cyklostezek, zateplení bytových domů, výstavbu a rekonstrukci sociálních podniků či na pořízení dokumentů územního rozvoje obcí a měst.
  • ​Z aktuálních informací o IROP lze dále uvést:
  • výše dotace pro veřejné subjekty bude až 85 %,
  • DPH bude uznatelným dotovaným výdajem,
  • realizace projektu nemusí být zrealizována okamžitě při získání dotace, ale zůstane zachováno pravidlo n+3, tedy podmínka realizace projektu do 3 let.
 
Aktuální návrh struktury Operačního programu:

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
SC: 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Prioritní osa 5: Technická pomoc
SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu


Naši partneři