Menu

Europroject

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Specifický cíl je koncipován, aby podporované aktivity přispívaly ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti.

Podporované aktivity:
  • MAS vybírá projekty k realizaci na základě kritérií, schválených Monitorovacím výborem IROP. Snahou je, aby realizované projekty měly plošný dopad na venkovské oblasti a přispěly k vytváření pracovních příležitostí, rozvoji místní ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských oblastech. · Prioritní osa č. 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, projekty vycházejí ze specifických cílů IROP realizované v rámci SCLLD:

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi,
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví,
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví,
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Příjemci:
  • subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP.
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                     LISTOPAD 2015
Hlavní zásady pro výběr operací:

Vyhlašování výzev:
1) na úrovni programu vyhlašuje výzvy - ŘO IROP,
2) na místní úrovni vyhlašuje výzvy nositel strategie - Místní akční skupina.
Dále specifická kritéria přijatelnosti uvedená u jednotlivých specifických cílů. MAS může doplnit vlastní kritéria výběru operací, která zohledňují místní priority.

ZPĚT


Naši partneři