Menu

Europroject

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu.

Podporované aktivity:
 • sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita
 • výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků
Příjemci:
 • osoby samostatně výdělečné činné,                       
 • malé a střední podniky,                                                  
 • obce,                                                                           
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,    
 • kraje,                                                                              
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • dobrovolné svazky obcí,                                            
 • organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí,                                        
 • nestátní neziskové organizace,                                
 • církve a církevní organizace
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                    ZÁŘÍ 2015
Specifická kritéria:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

 • projekt je v souladu s principy sociálního podnikání:
 • sociální prospěch:
 • podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin,
 • vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování.
 • ekonomický prospěch:
 • zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku.
 • environmentální a místní prospěch:
 • uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty

ZPĚT

 


Naši partneři