Menu

Europroject

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Podporované aktivity:
  • revitalizace souboru památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek (mimo Prahu),
  • součástí revitalizace budou opatření nutná pro efektivnější zpřístupnění památek směřujících k vyšší bezpečnosti návštěvníků, obnova parků a zahrad u souborů památek, odstraňování přístupových bariér zejména pro handicapované občany, zajištění technických sociálních a doprovodných služeb pro návštěvníky,
  • pro posílení ochrany, dlouhodobého uchování, zpřístupnění a využívání sbírkových a knihovních fondů budou podporovány projekty zlepšující podmínky pro uchování a prezentaci těchto fondů (zpřístupněné depozitáře), zefektivnění správy těchto fondů, dále pak projekty, které zlepší podmínky pro dlouhodobé uchování fondů (restaurování a digitalizace) a zpřístupní je odborné a široké veřejnosti.
Příjemci:
  • vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.
Specifická kritéria:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

  • projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020,
  • žadatel doložil, že knihovní fond nebyl dosud digitalizován a ani není v době podání žádosti ve fázi digitalizace,
  • součástí projektu je plán zpřístupnění podpořených souborů památek

ZPĚT


Naši partneři