Menu

Europroject

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Investice do deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení.

Podporované aktivity:
 • zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a zřizování nových (i výstavba) či rekonstrukce stávajících zařízení (i pobytových) pro dosažení deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení,
 • infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením a infrastruktura sociální práce a komunitních center,
 •  pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.
Podporované doplňkové aktivity:
 • zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů
Příjemci:
 • nestátní neziskové organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • církve, církevní organizace
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                   ZÁŘÍ 2015
Specifická kritéria:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

 • projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020 a Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2014-2020,
 • projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb,
 • projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním (produktivním) věku.
 •  projekt deinstitucionalizace má schválený transformační plán,
 •  projekt splňuje parametry sociálního bydlení, uvedené v popisu specifického cíle.

ZPĚT


Naši partneři