Menu

Europroject

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

Program bude otevřen:

  • podnikatelským subjektům (malé a střední podniky, v odůvodněných případech i velké podniky),
  • vysokým školám,
  • vědeckovýzkumným institucím,
  • fyzickým osobám.
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 se zaměřuje na podporu stěžejních prvků, které mají vliv na výkonnost ekonomiky. Plynule navazuje na OP Podnikání a inovace z dotačního období 2007 – 2013.
  • Řídící orgán – Ministerstvo průmyslu a obchodu​

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Zaměření programu je na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.

Pro účely vlastní implementace OP PIK je využito — stejně jako tomu bylo v případě Operačního programu Podnikání a inovace 2007—2013 — nižší členění operačního programu na dílčí tzv. programy podpory. Zároveň tím došlo k naplnění zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, podle něhož musí programy zaměřené na podporu podnikatelů schválit vláda ČR. Vláda na svém jednání dne 9. února 2015 schválila 20 z předpokládaného celkového počtu 24 programů podpory. Vedle dotačních programů podpory se v OP PIK počítá rovněž s programy využívajícími jako formu podpory finanční nástroje, jejichž využití však musí podle evropské legislativy nejprve projít předběžným posouzením. Z tohoto důvodu nebyly prozatím vládě programy využívající finanční nástroje přeloženy.

Aktuální návrh Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020:

Program podpory 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků
1/1.1 Inovace
          Potenciá
          Aplikace
SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
1/1.2  Inovační vouchery
           KTP – Partnerství znalostního transferu
           Služby infrastruktury
           Spolupráce

Program podpory 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

SC 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP
2/2.1 Technologie
          Poradenství
SC 2.2: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků
2/2.2 Marketing
SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání
2/2.3 Nemovitosti
SC 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP
2/2.4 Školicí střediska

Program podpory 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

SC 3.1: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR
3/3.1 Obnovitelné zdroje energie
SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
3/3.2 Úspory energie
SC 3.3: Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách
3/3.3 Smart grids I (Distribuční sítě)
SC 3.4: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin
3/3.4 Nízkouhlíkové technologie
SC 3.5: Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem
3/3.5 Úspory energie v SZT
SC 3.6: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy
3/3.6 Smart grids II (Přenosová síť)

Program podpory 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

SC 4.1: Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
4/4.1 Vysokorychlostní internet
SC 4.2: Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky
4/4.2 ICT a sdílené služby


Naši partneři