Menu

Europroject

Technologie

Technologie

Cílem programu je zvyšování počtu nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků přispívajících rozvoji regionů, včetně zvyšování zaměstnanosti.

Způsobilé výdaje:
  • dlouhodobý hmotný majetek (technologie, hardware)
  • dlouhodobý nehmotný majetek (licence, patenty, software)
  • drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software) a služby související se zprovozněním těchto technologií
Příjemci podpory:
  • MSP na území ČR mimo území hl. města Prahy, zvýhodnění v hospodářsky problémových územích a územích s vysokou mírou nezaměstnaností
Výše podpory:
  • pro mikropodniky: min. 0,1 mil. Kč max. 20 mil. Kč
  • pro malé a střední podniky: min. 1 mil. Kč, max. 20 mil. Kč
  • intenzita podpory: pro mikro a malý podnik 45 %, pro střední podnik 35 %

Technologie pro mikropodniky – Výzva I

Výše podpory:
  • min. 0,1 mil. Kč max. 0,225 mil. Kč, 45 %
Příjemci podpory:
  • nová nebo začínající podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici mikropodniku, s podnikatelskou historií max. 3 roky nebo splňující pravidlo tzv. druhé šance (3 roky před zahájením současné podnikatelské činnosti)
Datum zahájení příjmu žádostí:
Plné žádosti: 1. červen 2015
Datum ukončení příjmu žádostí:
Plné žádosti: 31. říjen 2015 

ZPĚT


Naši partneři