Menu

Europroject

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko

PROGRAM SPOLUPRÁCE RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020

Tento program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

Příprava nového programu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014-2020 probíhá již od ledna 2012. Přípravu zastřešuje Řídící orgán (Úřad vlády Dolního Rakouska) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.  

Nově nařízení stanovují podmínku splnění min. tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od  programu v období 2007-2013, kdy stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě. Kritéria spolupráce jsou:  

  • společná příprava projektu
  • společná realizace projektu
  • společný personál
  • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově budou moci v jedné investiční prioritě žádat i podnikatelé.

Programové území je vymezeno regiony NUTSIII.  Nově již neplatí pravidlo, které omezovalo u vzdálenějších rakouských regionů alokovat max. 20 % prostředků Programu, a rakouské regiony jsou zahrnuty do programového území bez omezení.

Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

Aktuální návrh Operačního programu:

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priorita
IP 1a Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
SC: Zkvalitnění a rozšíření výzkumu a inovačních kapacit
IP 1b Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenos technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití
SC: Podpora zapojení podniků (zejména MSP) do inovačního systému

Prioritní osa 2 Životní prostředí a zdroje
IP 6c Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
SC: Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem
IP 6d Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
SC: Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb
IP 6f Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší
SC: Podpora využiti ekologicky inovativního potenciálu v regionu

Prioritní osa 3 Rozvoj lidských zdrojů
Tematický cíl 10/ Investiční priorita z nařízení o EÚS Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
SC: Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu

Prioritní osa 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Tematický cíl 11/ Investiční priorita z nařízení o EÚS Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi
SC: Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu


Naši partneři