Menu

Europroject

OP Zaměstnanost 2014 – 2020

OP Zaměstnanost 2014 – 2020

Program bude otevřen podnikatelským subjektům a institucím agendy trhu práce.

  • Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 bude plynule navazovat na OP Lidské zdroje a zaměstnanost v období 2007 – 2013. V nové struktuře dotační podpory bude věnováno úsilí o zachycení specifik potřeb trhu práce a zohlednění dopadů výsledků čerpání dotací v předchozím období.
  • Dotace budou směrovány do podpory zaměstnanosti, zvyšování efektivity vytváření pracovních míst pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, užší spolupráci s podnikatelskými subjekty v rámci celoživotního a technického vzdělávání, zlepšení veřejné správy v oblasti agendy pracovního trhu apod.
  • Řídící orgán – Ministerstvo práce a sociálních věcí​

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát.

OP Zaměstnanost je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejnou správu.

Aktuální návrh Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020:

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
IP 1.1 Nástroje APZ
IP 1.1 Záruky pro mladé
IP 1.1 Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ
IP 1.1 Podpora zaměstnanosti cílových skupin
IP 1.2 Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů
IP 1.2 Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních školách) mimo Prahu
IP 1.2 Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních školách) v Praze
IP 1.2 Implementace strategie pro rovnost žen a mužů na krajích
IP 1.2 Implementace strategie pro rovnost žen a mužů (16 ministerstev + Praha)
IP 1.2 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a provoz mimo Prahu
IP 1.2 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a provoz v Praze
IP 1.3 Budování kapacit sociálních partnerů
IP 1.3 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
IP 1.4 Rozvoj služeb zaměstnanosti (systémový projekt)
IP 1.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
IP 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v regionu NUTS II Severozápad

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
IP 2.1 Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb
IP 2.1 Průběžná výzva pro Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobou strategii rozvoje sociálních služeb
IP 2.1 Podpora sociálního podnikání
IP 2.1 Sociální podnikání (systémový projekt MPSV)
IP 2.1 Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování
IP 2.1 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – 1. výzva
IP 2.1 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám – 2. výzva
IP 2.2 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)
IP 2.2 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Prahu)
IP 2.2 Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR (průběžná výzva)
IP 2.2 Výzva zaměřená na poskytování služeb – procesy ve službě na vazbě na kvalitu (zvyšování kvality služeb) a efektivitu, včetně profesního rozvoje zaměstnanců (vzdělávání), a na posílení výkonu sociální práce ve službách, včetně vzdělávání soc. pracovníků
IP 2.2 Ostatní ministerstva (systémové projekty)
IP 2.2 Úřad vlády ČR (systémové projekty)
IP 2.2 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
IP 2.2 Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV
IP 2.2 Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)
IP 2.2 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
IP 3.1 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ
IP 3.1 Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce
IP 3.1 Posilování kapacit NNO dobrovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních NNO (mezinárodní spolupráce)
IP 3.1 Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování, mobilita

Prioritní osa 4:  Efektivní veřejná správa
IP 4.1 Výzva pro strategické projekty (realizace Strategického rámce pro rozvoj veřejné správy v období 2014+ a v souladu s implementačními plány)
IP 4.1 Výzva pro OSS (zejména ÚOSS)
IP 4.1 Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy)
IP 4.1 Výzva pro ÚSC – Praha

Prioritní osa 5: Technická pomoc
IP 5.1 Projekty technické pomoci


Naši partneři