Menu

Europroject

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

Program bude otevřen obcím, městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím.

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Operační program Životní prostředí se zaměřuje na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt (výjimečně i 100 % u některých opatření na ochranu přírody). V rámci některých specifických cílů bude podpora poskytována formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného finančního nástroje návratného charakteru. U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury.

Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Aktuální návrh struktury Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020:

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
SC 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
SC 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
SC 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
SC 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
SC 3.1: Prevence vzniku odpadů
SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
SC 3.3: Rekultivovat staré skládky
SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
SC 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
SC 4.2: Posílit biodiverzitu
SC 4:3: Posílit přirozené funkce krajiny
SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Prioritní osa 5: Energetické úspory
SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Prioritní osa 6: Technická pomoc


Naši partneři