Menu

Europroject

Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 

www.opzp.cz

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Podporované aktivity:
 • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.
Příjemci:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvková organizace,
 • obchodní společnosti
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:
 • 14. 8. 2015 (dle projektů v 1. fázi fázovací výzvy OPŽP 2007-2013)
 • 15. 10. 2015 (bez omezení, dle PD)

ZPĚT


Naši partneři