Menu

Europroject

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných 

www.opzp.czúzemí

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Podporované aktivity:
 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.
Podporovaná opatření:

I. Implementace soustavy Natura 2000
Dokončení vyhlašování EVL

 • Příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic
 • příprava plánů péče pro vyhlašované ZCHÚ
 • značení lokalit v terénu
 • sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS
 • sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění péče

II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území národního významu)

 • sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního významu
 • příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování hranic
 • vyznačení lokalit v terénu
 • příprava plánů péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti
 • osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů

III. Zajištění péče o území národního významu

 • Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:
 • péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy
 • péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení
 • péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu
 • péče o dřeviny mimo les
 • speciální péče cílená zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových stanovišť a druhů
 • likvidace invazních a expanzivních druhů
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní
 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.)
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu
Příjemci:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající,
 • pro opatření vyhlašování EVL pouze příslušné orgány ochrany přírody
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:
 • 14. 8. 2015
 • Kolová s příjmem žádostí do 14. 10. 2015. Pro žadatele Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • Správy národních parků a Správa jeskyní ČR průběžná s příjmem žádostí do 31. 12. 2016

ZPĚT.


Naši partneři