Menu

Europroject

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

www.opzp.cz

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat přípravu k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.
Podporované aktivity:
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).
Příklady podporovaných projektů:
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,
 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
 • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
 • doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné,
 • budování systémů odděleného sběru bioodpadů,
 • podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady,
 • budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě,
 • budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů,
 • doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,
 • technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního PS, stavebních prvků z PVC),
 • budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO) (podmínky viz kapitola 2.3.3.2.4. Programového dokumentu OPŽP 2014 - 2020),
 • zařízení pro tepelné zpracování odpadů,
 • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů,
 • zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace,
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace,
 • rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti),
 • instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT
 • a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 2008/98/ES pro zařízení na energetické využití KO).
Příjemci:
 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.
Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí:
 • 14. 8. 2015
 • Kolová s příjmem žádostí do 13. 11. 2015

ZPĚT


Naši partneři