Europroject

Webové stránky se upravují.

Obce a města

Zobrazeno 1-30 ze 176
Nový kotel a Nová zelená úsporám 2

Nový kotel a Nová zelená úsporám

Datum: 24. 9. 2021

Od 1. září 2022 bude povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Dotace pro bytové domy 1

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Dotace pro bytové domy

Datum: 24. 9. 2021

Dne 21. 9. 2021 vyhlásil program Nová zelená úsporám nové programové období, které nabízí za kombinaci opatření bonus více než 150 000 Kč.

#

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Datum: 21. 9. 2021

V říjnu roku 2021 vyhlásí Statní fond dopravní infrastruktury (SFDI) dotační titul na podporu zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Cyklistické stezky a jízdní pruhy pro cyklisty  2

Cyklistické stezky a jízdní pruhy pro cyklisty

Datum: 21. 9. 2021

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásí v říjnu 2021 novou dotační výzvu na podporu cyklistických stezek a jízdních pruhů pro cyklisty.

Výsadba stromů  1

Výsadba stromů

Datum: 21. 9. 2021

Národní program Životního prostředí přišel s výzvou zaměřenou na životní prostředí v obcích a jejich okolí. Dotační program se zabývá výsadbou vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupná místa či ve vnitroblocích.

Podpora kulturního dědictví z Norských fondů

Datum: 21. 9. 2021

Dne 2. 8. 2021 vyhlásil Fond EHP a Norska druhou a zároveň i poslední výzvu až do roku 2024 pod názvem Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví. Tato výzva podporuje nekomerční aktivity sloužící veřejnosti.

Dotace na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách 3

Dotace na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách

Datum: 26. 7. 2021

Dne 22. července zahájilo Ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí o poskytnutí dotace z Podprogramu „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“, který přináší zajímavou dotační možnost na demolice objektů s následnou revitalizací prostoru k přípravě pro následné využití území.

#

Dotace na výstavbu a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací

Datum: 2. 7. 2021

Od 21. 6. 2021 pokračuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci 1. výzvy Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ na opatření zahrnující výstavbu nebo modernizaci vodovodů a kanalizací.

Podpora rozvoje sportovišť a zázemí v obcích do 3000 obyvatel 3

Podpora rozvoje sportovišť a zázemí v obcích do 3000 obyvatel

Datum: 8. 6. 2021

Dne 20. května 2021 byla schválena dokumentace programu 162 51 „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ 2021–2025. Program přináší zajímavou dotační možnost pro všechny obce do 3 000 obyvatel.

Dotace pro jednotky SDH v obcích 2

Dotace pro jednotky SDH v obcích

Datum: 23. 4. 2021

Od 1. dubna do 13. května 2021 probíhá příjem žádostí o poskytnutí účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí.

Dotace na byty ve vlastnictví obcí 2

Dotace na byty ve vlastnictví obcí

Datum: 15. 3. 2021

Dne 15. března 2021 zahájilo Ministerstvo financí příjem žádostí o poskytnutí dotace z Podprogramu Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury pro obce do 3 000 obyvatel.

Dotace na mateřské a základní školy 2

Dotace na mateřské a základní školy

Datum: 15. 3. 2021

Dne 15. března 2021 zahájilo Ministerstvo financí příjem žádostí o poskytnutí dotace z Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, který přináší zajímavou dotační možnost pro obce do 3 000 obyvatel.

Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti  2

Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti

Datum: 22. 1. 2021

Ministerstvo financí chystá v druhé polovině března 2021 vyhlásit Výzvu k programu Podpory a rozvoje obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti. Uvedený program má přispět ke zlepšení technického stavu obecní infrastruktury a občanské vybavenosti obce formou ÚDRŽBY, OBNOVY, MODERNIZACE, PŘÍ

Dotace na provoz venkovských prodej v Jihomoravském kraji pro rok 2021 3

Dotace na provoz venkovských prodej v Jihomoravském kraji pro rok 2021

Datum: 21. 1. 2021

Jihomoravský kraj opět v roce 2021 přichystal obcím do 750 obyvatel možnost podání Žádosti o dotaci na provoz venkovských prodejen.

Dotace na Podporu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021 4

Dotace na Podporu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021

Datum: 21. 1. 2021

Pro obce do 3000 obyvatel přichystal Jihomoravský kraj v roce 2021 opět možnost podání Žádosti o dotaci v rámci programu Podpora rozvoje venkova.

Program Podpora bydlení 1

Dotace na podporu bydlení

Datum: 21. 1. 2021

Dne 15. ledna 2021 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 v rámci programu Podpora bydlení, a sice v podprogramu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, PODPOROVANÉ BYTY A BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR

Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov obcí od 3 001 do 10 000 obyvatel 1

Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov obcí od 3 001 do 10 000 obyvatel

Datum: 4. 1. 2021

Dne 23. 12. 2020 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu v rámci dotačního titulu E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, určenou pro obce od 3 001 do 10 000 obyvatel.

DOTACE NA ÚDRŽBU A OBNOVU KULTURNÍCH PRVKŮ VENKOVSKÉ KRAJINY 1

DOTACE NA ÚDRŽBU A OBNOVU KULTURNÍCH PRVKŮ VENKOVSKÉ KRAJINY

Datum: 27. 11. 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo příjem žádostí o dotaci na údržbu a obnovu drobných památných staveb a objektů, jako jsou kapličky, křížky, boží muka atp. Příjem žádostí probíhá od 1.2.2021 do 19. 2. 2021.

Podpora obcí v národních parcích 2

Dotace na podporu obcí v národních parcích

Datum: 13. 11. 2020

Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační program na podporu obcí ležících na území národních parků. Finanční prostředky jsou určeny na rozvoj infrastruktury, podporu osvěty či modernizaci pouličního osvětlení.

Dotace na výstavbu a rekonstrukci bezbariérových chodníků, přechodů pro chodce, míst pro přecházení a nástupišť 1

Dotace na výstavbu a rekonstrukci bezbariérových chodníků, přechodů pro chodce, míst pro přecházení a nástupišť

Datum: 4. 11. 2020

V rámci opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy případně opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace lze do 29. 1. 2021 žádat o finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na akce týkající se stavebních úprav (výstavby, rekonstrukce) chodníků, míst pro přecházení, přechodů pro chodce, nástupišť autobusové dopravy a dalších typů projektů.

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech 1

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech

Datum: 4. 11. 2020

Do 11. ledna probíhá příjem žádostí do 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na aktivity 1.3. 1 - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu; 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

Podpora výstavby, rekonstrukce nebo obnovy obecních rybníků a malých vodních nádrží 1

Podpora výstavby, rekonstrukce nebo obnovy obecních rybníků a malých vodních nádrží

Datum: 4. 11. 2020

Dne 19. října 2020 byl zahájen příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci 1. výzvy Ministerstva zemědělství v podprogramu „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa“ na opatření zahrnující výstavbu, obnovu, rekonstrukci, opravu a případně odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží (MVN).

Obnova místních komunikací pro obce nad 10 000 obyvatel 1

Podpora obnovy místních komunikací pro obce nad 10 000 obyvatel

Datum: 4. 11. 2020

Dne 12. října 2020 zahájilo Ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpory obcí s více než 10 000 obyvatel na obnovu místních komunikací.

Podpora obnovy místních komunikací a školních sportovišť pro obce od 3 001 do 10 000 obyvatel 1

Podpora obnovy místních komunikací a školních sportovišť pro obce od 3 001 do 10 000 obyvatel

Datum: 4. 11. 2020

Dne 12. října 2020 zahájilo Ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli na obnovu místních komunikací či obnovu školní sportovní infrastruktury.

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel 1

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3 000 obyvatel

Datum: 3. 11. 2020

Dne 12. října 2020 zahájilo Ministerstvo pro místní rozvoj příjem žádostí o poskytnutí dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova, který přináší řadu zajímavých dotačních možností pro obce do 3 000 obyvatel.

Efekt

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Datum: 26. 8. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu č. 2/2021, v rámci níž lze žádat z Programu EFEKT II. pro rok 2021 na podporu opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.

Dotace z Ministerstva kultury na výročí obcí  1

Dotace z Ministerstva kultury na výročí obcí

Datum: 25. 8. 2020

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 1. června 2020 výzvu na podporu regionálních kulturních tradic v roce 2021. Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických událostí (kromě výročí válečných událostí) a významných českých osobností působících v oblasti kultury.

npžp

Možnost získání finančních prostředků na projektovou přípravu vodohospodářských projektů

Datum: 13. 8. 2020

Nová možnost získání dotace na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, které budou následně realizovány v rámci výzev vypsaných v Operačním programem Životní prostředí v programovém období 2021 – 2027.

MZe

Podpora výstavby, rekonstrukce nebo obnovy obecních rybníků a malých vodních nádrží

Datum: 24. 7. 2020

V 4. kvartálu roku 2020 je očekáváno vyhlášení výzvy Ministerstva zemědělství v rámci podprogramu „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa“ k předkládání žádostí o dotaci na opatření zahrnující výstavbu, obnovu, rekonstrukci, opravu a případně odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží.

npžp

Dotace na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích

Datum: 26. 6. 2020

V rámci výzvy 9/2019 je stále možné žádat o dotaci na podporu výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat lze podporu až do výše 250 tis. Kč, čímž se žadatel může zapojit do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost.

Zobrazeno 1-30 ze 176

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Naši partneři