Menu

Europroject

Školy a neziskovky

Zobrazeno 1-30 ze 141

Dotace na výsadbu stromů

Datum: 17. 1. 2023

Nadace partnerství vyhlásila výzvu na výsadbu listnatých stromů, v jejímž rámci bude rozděleno nejméně 2 800 000Kč.

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků  1

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Datum: 9. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023, ze kterého je možné čerpat dotaci na opravu drobných památných staveb a objektů, jako jsou kapličky, křížky, boží muka aj.

Výzva na energetické úspory v gastro provozech – kuchyně v základních a mateřských školách, zdravotnictví a sociálních službách 1

Dotace 50 % na energetické úspory v gastro provozech – kuchyně v základních a mateřských školách, zdravotnictví a sociálních službách

Datum: 12. 10. 2022

V rámci Operačního programu Životního prostředí běží od 24. 8. 2022 výzva č. 8 – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře – pořídit lze konvektomaty, multifunkční pánve, indukční technologie, varnÉ technologie, mycí stroje s rekuperací aj.

Denní a pobytové ekologické výukové programy pro děti a mládež

Datum: 30. 6. 2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2 výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí zaměřené na denní a pobytové programy pro děti, mladistvé a vzdělavatele, za účelem podpory realizace enviromentálních a ekologických výukových programů.

Vybudování přírodních zahrad – MŠ, ZŠ, lesní školky

Vybudování přírodních zahrad – MŠ, ZŠ, lesní školky

Datum: 30. 6. 2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí zaměřenou na budování a rekonstrukci školních zahrad v přírodním stylu pro účely environmentální výchovy pro obce, školy a příspěvkové organizace.

Výsadba stromů – navýšení dotačních prostředků

Datum: 2. 6. 2022

Národní program Životní prostředí navýšil finanční podporu na individuální výsadbu listnatých stromů na 270 milionů korun.

Pořádání významných sportovních akcí v JMK

Datum: 13. 5. 2022

Jihomoravský kraj bude v červnu finančně podporovat organizované sportovní akce na území kraje.

Příspěvek na provoz dětských skupin

Datum: 28. 3. 2022

Státní rozpočet každoročně nabízí možnost využít dotační podpory na provoz dětských skupin. Dotovány jsou běžné výdaje dětské skupiny. Výše příspěvku závislá na počtu dětí ve skupině.

Dětské skupiny nově z Národního plánu obnovy

Datum: 28. 3. 2022

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin. Jedná se o novou výstavbu, nákup či rekonstrukci budov za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.

Dětské skupiny

Datum: 14. 3. 2022

Dětské skupiny jsou určeny pro děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Od 1.1.2022 je možnost čerpat finanční prostředky na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu. Mimo jiné budou otevřeny výzvy z Národního plánu obnovy na budování nových dětských skupin.

Hospodaření s vodou v obcích

Datum: 14. 1. 2022

Národní program životního prostředí vypsal výzvu za finanční podpory Národního plánu obnovy na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků.

Dotace na zelené střechy, retenční nádrže a dešťové zahrady

Datum: 23. 11. 2021

Národní program životního prostředí za finanční podpory Národního plánu obnovy vyhlásí 12.1.2022 výzvu na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí.

Energetické úspory veřejných budov

Datum: 16. 11. 2021

Národní program Životního prostředí vyhlásil dne 16.11.2021 výzvu č. 12/2021 na provedení energetické úsporné renovace veřejných budov.

Dotace MMR jsou opět zde! Podpora obnovy školních tělocvičen a hřišť

Datum: 30. 9. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo každoroční dotační tituly na podporu rozvoje regionů pro rok 2022.

Výsadba stromů

Datum: 21. 9. 2021

Národní program Životního prostředí přišel s výzvou zaměřenou na životní prostředí v obcích a jejich okolí. Dotační program se zabývá výsadbou vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupná místa či ve vnitroblocích.

Podpora kulturního dědictví z Norských fondů 1

Podpora kulturního dědictví z Norských fondů

Datum: 21. 9. 2021

Dne 2. 8. 2021 vyhlásil Fond EHP a Norska druhou a zároveň i poslední výzvu až do roku 2024 pod názvem Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví. Tato výzva podporuje nekomerční aktivity sloužící veřejnosti.

Dotace na mateřské a základní školy 1

Dotace na mateřské a základní školy

Datum: 15. 3. 2021

Dne 15. března 2021 zahájilo Ministerstvo financí příjem žádostí o poskytnutí dotace z Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, který přináší zajímavou dotační možnost pro obce do 3 000 obyvatel.

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech 1

Poslední možnost získání dotace na retenční nádrže, vsakovací zařízení, propustné povrchy, budování zelených střech

Datum: 4. 11. 2020

Do 11. ledna probíhá příjem žádostí do 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na aktivity 1.3. 1 - Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu; 1.3.3: Obnov

Výzva Šablony III na rozvoj mateřských a základních škol 3

Výzva Šablony III na rozvoj mateřských a základních škol

Datum: 25. 8. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Šablony III. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.

Ministerstvo kultury

Dotace z Ministerstva kultury na výročí obcí

Datum: 25. 8. 2020

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 1. června 2020 výzvu na podporu regionálních kulturních tradic v roce 2021. Dotace je určena na pokrytí nákladů spojených s významnými výročími obcí a měst, kulturně-historických událostí (kromě výročí válečných událostí) a významných českých osobností působících v oblasti kultury.

NPŽP_změna tvaru

Dotace na výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích

Datum: 26. 6. 2020

V rámci výzvy 9/2019 je stále možné žádat o dotaci na podporu výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat lze podporu až do výše 250 tis. Kč, čímž se žadatel může zapojit do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost.

Až 100 % dotace na opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn 1

Až 100 % dotace na výsadbu stromořadí, budování a obnovu tůní, mokřadů nebo malých vodních nádrží

Datum: 12. 6. 2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 1. 6. 2020 výzvu č. 2/2020 na předkládání žádostí o dotaci na opatření, která povedou ke zmírnění negativních dopadů klimatických změn. Podpora je určena na takové projekty, které budou přispívat k boji se suchem a vytvářející ekostabilizační funkce krajiny.

mmr a irop

1 miliarda navíc na "Energetické úspory v bytových domech III"

Datum: 11. 6. 2020

Z důvodu velkého zájmu žadatelů o podporu na energetické úspory bytových domů byly Ministerstvem pro místní rozvoj navýšeny finanční prostředky této výzvy o 1 mld. Kč. Celková výše alokace tak nyní je 4,5 mld. Kč, datum ukončení příjmu žádostí o podporu zůstává stejné - do 29. 11. 2020.

mmr a irop

Navýšení alokace výzvy "Energetické úspory v bytových domech III"

Datum: 11. 6. 2020

Z důvodu velkého zájmu žadatelů o podporu na energetické úspory bytových domů byly Ministerstvem pro místní rozvoj navýšeny finanční prostředky této výzvy o 1 mld. Kč. Celková výše alokace tak nyní je 4,5 mld. Kč, datum ukončení příjmu žádostí o podporu zůstává stejné - do 29. 11. 2020.

Dotace sportovním organizacím zasaženým pandemií koronaviru 1

Dotace sportovním organizacím zasaženým pandemií koronaviru

Datum: 2. 6. 2020

Dne 1. června 2020 schválila vláda ČR na svém zasedání dotační program COVID-Sport, jehož cílem je zmírnit dopady koronavirové pandemie na činnost sportovních organizací, které byly vyhlášením a trváním nouzového stavu postiženy. Vyhlášení výzvy v rámci programu COVID-Sport je očekáváno do poloviny června 2020.

národní sportovní agentura

Připravované dotace na podporu sportu a sportovní infrastruktury

Datum: 29. 5. 2020

V současné chvíli jsou připravovány výzvy na podporu sportu v České republice. Od roku 2021 bude všechny projekty administrovat Národní sportovní agentura (namísto MŠMT). Dotační tituly jsou připravovány, vyhlášení výzev je očekáváno v červenci-září 2020.

Dotace "Velká dešťovka" 1

Dotace "Velká dešťovka"

Datum: 29. 5. 2020

V rámci 144. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je možné podpořit aktivity zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a také hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (povrchové nádrže – vsakovací a retenční, podzemní vsakovací nádrže, akumulační podzemní nádrže, atd.).

Dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany a sběrných kontejnerů na textil a oděvy 1

Dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany a sběrných kontejnerů na textil a oděvy

Datum: 29. 5. 2020

122. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je zaměřena na předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany, pořízení kontejnerů na textil a oděvy a také štěpkovače.

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov 1

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

Datum: 29. 5. 2020

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejných budov pro obce, města, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 2. 3. 2020 do 2. 3. 2021 do 20:00 hod.

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

DOTACE NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VEŘEJNÝCH BUDOV

Datum: 5. 8. 2019

Operační program životního prostředí zahájil příjem žádostí o finanční podporu na snížení energetické náročnosti veřejných budov pro obce, města, neziskové organizace a podnikatelské subjektu od 2. 5. 2019 do 3. 2. 2020

Zobrazeno 1-30 ze 141

Další dotační příležitosti

ZDE

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Naši partneři