A picture

Obsah

Ochrana vod a revitalizace pamětického potoka

Dotace z Operačního programu Životní prostředí

Název projektu:

„Ochrana vod a revitalizace pamětického potoka“

Žadatel:

Obec Pamětice, kraj Jihomoravský, okres Blansko

Rozpočet projektu:

Kč 12 865 389,-

Požadovaná dotace:

Max. 85 %

Poskytovatel dotace:

Operační program Životní prostředí, Prioritní osa: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní; specifický cíl: Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV

Termín podání žádosti:

leden 2017

 

Předmětem projektu je vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, která bude složena z primárního a sekundárního stupně. Primární stupeň bude tvořen hrubými česly, lapákem písku a čtyřkomorovým, štěrbinovým biologickým septikem. Sekundární stupeň budou tvořit dvě stabilizační nádrže. Na čistírnu bude dále navazovat soustava tří akumulačních nádrží.

 

Cílem projektu je ochrana vod a revitalizace Pamětického potoka. Realizací projektu dojde především ke snížení znečištění odváděných povrchových vod z obce Pamětice a zpomalení odtoku povrchových vod z povodí. Součástí záměru projektu je také tvorba krajiny a zlepšení životního prostředí, mikroklimatu, hydrologických a hydrotechnických poměrů.