Menu

Europroject

Rozvoj firem

Rozvoj firem

Cíl: Zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků podporou jejich rozvojových podnikatelských záměrů prostřednictvím bankovních nástrojů, Stimulovat rozvoj malých a středních podniků ve vybraných regionech podporou investic do moderních technologií, zvyšovat úroveň ICT infrastruktury v podnicích, napomáhat zvyšování podílu služeb na HDP.

Forma podpory: podřízené úvěry a zvýhodněné záruky usnadňující přístup MSP k externím zdrojům financování; dotace.

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (MSP); v případě investic do nových výrobních technologií a využití ICT malé a střední podniky; v případě podpory rozvoje strategických a ICT služeb i velké podniky

Podporované aktivity: Výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla apod.

Aktuální dotační možnosti – více zde

Rozvoj firem Rozvoj firem

 


Naši partneři