Menu

Europroject

Počáteční vzdělávání

Počáteční vzdělávání

Cíl: Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání.

 Forma podpory:

  • Dotace

 Příjemci podpory:

  •  ústřední orgány státní správy a přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy
  • kraje, města a obce
  • školy a školská zařízení, vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, sdružení asociace škol
  • nestátní neziskové organizace
  • profesní organizace zaměstnavatelů, profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové
  • zaměstnavatelé
  • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
  • další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Podporované aktivity: Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí, rozšíření výuky v cizích jazycích na středních školách, propracování a rozšíření nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, apod.

Aktuální dotační možnosti  – více zde


Naši partneři