Menu

Europroject

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Cíl: Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek.

 Forma podpory:

  • Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Dotace ze státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Podmínkou je spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele minimálně ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun.

 Příjemci podpory:

  • územní samosprávné celky a jejich svazky
  • církve
  • neziskové organizace
  • příspěvkové organizace
  • organizační složky státu
  • další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku

Podporované aktivityNákup, výstavba a rekonstrukce objektů center a poraden; objekt po realizaci projektu musí splňovat nízkoenergetický nebo vyšší standard pro energetickou náročnost budovy. Technické vybavení center a poraden investičního charakteru. Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru.

Aktuální dotační možnosti  – více zde


Naši partneři