Menu

Europroject

Udržitelné využívání zdrojů energie

Udržitelné využívání zdrojů energie

Cíl:Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla.

 Forma podpory:

  • Dotace maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun.

 Příjemci podpory:
1. územní samosprávné celky a jejich svazky
2. nadace a nadační fondy
3. občanská sdružení a církve
4. příspěvkové organizace
5. obecně prospěšné společnosti
6. organizace zřízené na základě zvláštního zákona
7. organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace
8. neziskové organizace
9. právnické osoby vlastněné veřejnými subjekty

Podporované aktivity:Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, větrných a malých vodních elektráren. Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov. Aplikace technologií na využití odpadního tepla.

Aktuální dotační možnosti  - více zde


Naši partneři