Menu

Europroject

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Cíl: Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Forma podpory: 

  • Dotace maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • ​Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun.

Příjemci podpory:

1. územní samosprávné celky a jejich svazky
2. obecně prospěšné společnosti
3. právnické osoby
4. veřejné výzkumné instituce
5. nadace a nadační fondy
6. příspěvkové organizace
7. občanská sdružení a církve
8. malé a střední podniky, průmyslové podniky
9. organizace zřízené na základě zvláštního zákona
10. organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace

Podporované aktivity: Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, např. kotle nejlepší emisní třídy, při přechodu ze spalování pevných a kapalných fosilních paliv na spalování zemního plynu. Nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje. Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů.

Aktuální dotační možnosti  – více zde 


Naši partneři