Menu

Europroject

Zlepšování stavu přírody a krajiny

Zlepšování stavu přírody a krajiny

Cíl: Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

 Forma podpory:

  • Dotace do výše maximálně 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

 Příjemci podpory:
1. územní samosprávné celky a jejich svazky
2. fyzické osoby
3. 
právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména obecně prospěšné společnosti
4. 
podnikatelské subjekty
5. 
občanská sdružení a církve
6. 
příspěvkové organizace
7. 
organizační složky státu (mimo pozemkové úřady)
8. 
státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku
9. 
právnické osoby, jímž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu
10. 
správci vodních toků
11. 
správci povodí
12. 
veřejné výzkumné instituce

Podporované aktivity: Zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy NATURA 2000. Zajišťování péče o chráněná území. Revitalizace a realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, atd.). Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace jejich technického řešení.

Aktuální dotační možnosti  – více zde


Naši partneři