Menu

Europroject

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Cíl: Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní.

 Forma podpory:

  • Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
  • Podmínkou je spolufinancování z veřejných zdrojů.

 Příjemci podpory:
1. územní samosprávné celky a jejich svazky,
2. společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a kraji,
3. obcemi a kraji zřízené organizace,
4. správci povodí, vodních toků, nádrží, správci a majitelé rybníků, vodních děl, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby
5. zpracovatelé plánů opatření,
6. nevládní neziskové organizace,
7. státní organizace a státní podniky,
8. organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace,
9. průmyslové podniky (včetně malých a středních).

Podporované aktivity: Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod, úpraven vody a zdrojů pitné vody nebo výstavba a rekonstrukce kanalizací sloužících veřejné. Technická opatření ke snížení vypouštění zvlášť nebezpečných látek z průmyslových zdrojů znečištění. Budování a modernizace systému předpovědní a hlásné povodňové služby. Úprava koryt přírodě blízkým způsobem v současně zastavěných územích obcí, výstavba poldrů.

Aktuální dotační možnosti  – více zde

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

 


Naši partneři