Menu

Europroject

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Cíl: Zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve městech a na venkově.

Forma podpory:

  • Dotace

Příjemci podpory:

  •  Kraje, obce a svazky obcí
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi
  • Nestátní neziskové organizace
  • Vzdělávací instituce
  •  Malí a střední podnikatelé

Podporované aktivity: Úprava veřejných prostranství (náměstí, parky, dětská hřiště, veřejná zeleň), regenerace a revitalizace brownfields vč. výstavby a rekonstrukce přístupových a obslužných komunikací, parkovacích ploch a související technické infrastruktury, modernizace a zkvalitňování vybavení vzdělávacích zařízení, regionálních zařízení zdravotnické a sociální péče, ve vybraných regionech výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti apod.

Aktuální dotační možnosti – více zde


Naši partneři