Menu

Europroject

Švýcarské fondy

Švýcarské fondy

Švýcarské fondyProgram švýcarsko-české spolupráce byl oficiálně zahájen Ministerstvem financí ČR 5. června 2009. Jednou z prioritních oblastí tohoto programu je životní prostředí.
Program švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat do 14.6.2012 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionů švýcarských franků, což je přibližně 1.744 miliardy korun.  Z této částky je téměř 0,5 miliardy korun, určeno právě pro oblast životního prostředí a také pro oblast infrastruktury. Minimálně 40 % příspěvku bude cíleno regionálně – především do Olomouckého a Moravskoslezského, popřípadě Zlínského kraje.

Aktuální dotační možnosti  - více zde

Švýcarsko-česká spolupráce sleduje dva hlavní cíle, jimiž jsou:

 • Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie;
 • Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.

 Program švýcarsko-české spolupráce je strukturovaný jako doplňkový, to znamená, že je určen pouze k financování aktivit, pro které není možné využít jiný národní program nebo finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.

 Výchozím datem pro období oprávněnosti výdajů je datum schválení finančního příspěvku švýcarským parlamentem – 14. 06. 2007:

 • Předkládání a schvalování záměrů projektů / konečných návrhů projektů je stanoveno na 5 let: od 14. 06. 2007 do 14. 06. 2012; konečné návrhy projektů budou přijímány však do 14. 04. 2012(dva měsíce před ukončením období)
 •  Období proplácení výdajů je stanoveno na 10 let – nejdéle do 14. 06. 2017.

         Švýcarské fondyKdo může žádat?

 • organizační složka státu (OSS);
 • státní příspěvková organizace;
 • kraj;
 • organizace zřízená nebo založená krajem;
 • obec;
 • svazek obcí;
 • nestátní nezisková organizace;
 • organizace zřízená nebo založená obcí;
 • vzdělávací/ výzkumná instituce;
 • organizace, která zajišťuje služby ve veřejném zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy;
 • dobrovolná nebo společenská organizace.

 Prioritní osy Švýcarsko-české spolupráce

 Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

1.      Regionální rozvoj
2.      Fond Partnerství
3.      Prevence a řízení katastrof
4.      Modernizace soudnictví
5.      Boj proti korupci a organizovanému zločinu

Životní prostředí a infrastruktura 

1.      Životní prostředí a infrastruktura
–          Otevřená výzva pro individuální projekty - MŽP je ZS
2.      Zlepšení životního prostředí
–          Fond environmentální odbornosti – MŽP je ZP i ZS

 Podpora soukromého sektoru

1.      Financování pro malé a střední podniky (SMEs)
2.      Regulace ve finančním sektoru
–          Individuální projekt „Finanční výkaznictví“ - koordinace MF; realizace ve spolupráci s ČNB a Komorou auditorů ČR

 Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

1.      Výzkum a vývoj
–          Fond pro stipendia Sciex-NMSch - ZP je CRUS
–          (Švýcarská konference rektorů) ve spolupráci s NAEP
2.      Zdraví
–          ZS a ZP je Ministerstvo zdravotnictví

 Speciální alokace

1.      Blokový grant – Fond pro nevládní neziskové organizace
–          ZP je Nadace Partnerství
–          neziskový sektor v oblasti životního prostředí a sociálních služeb
2.      Fond na přípravu projektů
–          granty na dopracování dokumentace konečného návrhu projektu pro záměry schválené švýcarskou stranou
3.      Management programu
4.      Fond technické asistence

–          Individuální projekt – technická asistence pro NKJ a ZS; publicita, semináře a jednání, hodnocení, monitorování, finanční audity, IS Viola

  FORMY POMOCI

 •  Individuální projekty
 • Programy
 • Blokový grant pro nevládní neziskové organizace
 • Fondy
 • Fond na přípravu projektů
 • Fond na stipendia (Scholarship Fund)
 • Fond Partnerství
 • Fond environmentální odbornosti
 • Technická asistence pro NKJ a ZS

Naši partneři