Menu

Europroject

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Podpora je zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Počet obyvatel na území MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000.

Podporované aktivity:
  • Provozní a animační náklady
Příjemci:

V přípravné fázi MAS vytvářející strategii a dále MAS se schválenou strategií, které buď mají formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na základě smluv mezi touto právnickou osobností a partnery, nebo jsou partnerství s právní subjektivitou:

  • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • Spolek podle § 214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zájmové sdružení právnických osob podle § 20 písm. f) zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:              ČERVEN 2015
Specifická kritéria:
  • MAS tvoří partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejné orgány, definované v souladu s vnitrostátními pravidly, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv,
  • MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS a dodržuje tyto standardy po celou dobu realizace SCLLD.Za tuto část je odpovědné Ministerstvo zemědělství ČR, které provádí kontroly dodržování standardizace.
  • MAS má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

ZPĚT


Naši partneři