Menu

Europroject

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Cílem je vytvoření systému funkční a udržitelné péče, podporující sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich stavu a ztížené dostupnosti zdravotních služeb, a zkrácení doby pobytu mimo přirozené prostředí a doby pracovní neschopnosti. 

Podporované aktivity:
 • Zvýšení kvality vysoce specializované péče
 • Zvýšení kvality návazné péče – zlepšení systému funkční a udržitelné péče.
 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče – deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic pořízení vybavení mobilních týmu, zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče.
Podporované doplňkové aktivity:
 •  zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů
Příjemci:
 • příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních,
 • nestátní neziskové organizace,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:              ČERVEN, ZÁŘÍ 2015
Specifická kritéria:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

 • poskytovatel péče je pracovištěm vysoce specializované péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a je uvedený ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví definujícím síť specializovaných pracovišť;
 •  poskytovatel návazné péče splňuje tyto podmínky:
 • projekt je v souladu s Koncepcí návazné péče Ministerstva zdravotnictví a zajišťuje péči a služby v oborech dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, interní lékařství a chirurgie a současně alespoň ve čtyřech oborech/metodách, které patří mezi obory návazné péče na vysoce specializované centrum,
 • o doložení této návaznosti na centrum vysoce specializované péče

ZPĚT


Naši partneři