Menu

Europroject

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Cílem je nákladově efektivním způsobem na základě přiměřené úrovně analýzy a hodnocení snížit energetickou náročnost bytových domů (domů se 4 a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie.

Podporované aktivity:
  • zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří za účelem snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov. Za stejným účelem budou financovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu,
  • v oblasti zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody bude podporována výměna zdroje tepla bytového domu pro vytápění, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní ekologicky šetrné zdroje; u objektů napojených na soustavu centrálního zdroje vytápění podporovat mimo komplexní zateplení budovy, výměnu předávací stanice včetně vyregulování nebo modernizaci celkové soustavy vytápění objektu; výměna zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Stejně tak pořízení kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjící primárně energetické potřeby budov, kde jsou umístěny.
  •  výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy
Příjemci:
  • vlastníci bytových domů 1 a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty,
  • nestátní neziskové organizace.
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                    PROSINEC 2015
Specifická kritéria:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

  • dosažení nákladově optimální úrovně energetické náročnosti budovy podle požadavku platné vyhlášky o energetické náročnosti budov (vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov),
  • doložení Energetického posudku ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění,
  • zohlednění nároků volně žijících živočichů vázaných na sídla při zlepšování energetických vlastností budov (zejména zateplování, výměna výplní otvorů),
  • dosažení hodnot ukazatelů energetické náročnosti pouze měněných prvků bude přípustné pouze u památkově chráněných budov.

ZPĚT


Naši partneři