Menu

Europroject

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Cílem podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit kvalitu celoživotního učení, to je formálního (předškolního, základního, středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých.

Podporované aktivity:
 • stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce,
 • stavební úpravy, v odůvodněných případech stavby, pořízení vybavení za účelem zajištění dostupnosti kvalitního základního vzdělávání, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, zejména v zázemí velkých měst a dalších místech se vzrůstajícím populací a ekonomickým růstem,
 • výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností,
 • podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení včetně kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám,
 •  rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.
Podporované doplňkové aktivity:
 •  zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady
Příjemci:
 • zařízení péče o děti do tří let,
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 •  organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                      LISTOPAD 2015
Specifická kritéria:
 •  projekt je v souladu s Implementačním plánem strategie celoživotního učení,
 • projekt zajistí fyzickou dostupnost vzdělávacích zařízení,
 • projekt je v souladu s akčními plány rozvoje vzdělávání

ZPĚT


Naši partneři