Menu

Europroject

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Podporované aktivity:
 • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R za účelem podpory veřejné dopravy a multimodality,
 • ​výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů a dalších systémů pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu,
 • nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob ve vazbě na principy udržitelné městské mobility, výstavba plnicích a dobíjecích stanic. Nákup vozidel zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace,
 • ​zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, projekty rozvíjející cyklodopravu (výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy nebo cyklistické jízdní pruhy).
Podporované doplňkové aktivity:
 • doplňková zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách (zelené zdi a střechy), aleje a doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras (zelené pásy, aleje a liniové výsadby).
Příjemci:
 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Specifická kritéria:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě.

 • projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020,
 • projekt města nad 150 tis. obyvatel je v souladu se Strategickou projektovou fiší, resp. s Plánem udržitelné městské mobility,
 • projekt v ostatních městech je v souladu se Strategickou projektovou fiší, a to v závislosti na velikosti města/regionu a povaze podporovaného opatření,
 • projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí,
 • vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu jsou upravená pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • vozidla nakupovaná pro veřejnou podporu musí splňovat Euro 6,
 • projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti,
 • projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020

ZPĚT


Naši partneři