Menu

Europroject

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků II. třídy včetně obchvatů a vybraných úseků silnic III. třídy s napojením na TEN-T.

Příjemci:
  • kraje,                                                                     
  •  organizace zřizované nebo zakládané kraji
Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                    ČERVEN 2015
Podporované aktivity:
  • Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti navazující na síť Transevropskou dopravní síť TEN-T.
  • Doplňující zeleň podél silnic (zelené pásy, aleje, výsadby).
  • Prvky silniční infrastruktury s účelem snížení fragmentace krajiny (ekodukty, podchody, nadchody).
Specifická kritéria:

Řídicí orgán vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě. Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020:

  • žadatel má zajištěné národní zdroje financování
  • projekt přispěje k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí

ZPĚT


Naši partneři