Menu

Europroject

Marketing

​Marketing

Cílem programu je posílení schopnosti a marketingové připravenosti MSP nacházet nové trhy, vstupovat na ně a udržet se na nich.

Podporované aktivity:
 • účast na zahraničních výstavách, organizace seminářů se zaměřením na konkrétní problematiku (např. právní aspekty daného teritoria), získání zkušeností s podnikáním v zahraničí a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti;
 • služby na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích, včetně zapojování do mezinárodních programů a designu;
 • služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP a další.
Příjemci podpory:
 • MSP mimo území hl. m. Prahy

Výzva I - Individuální projekty MSP na podporu vstupu na zahraniční trhy

Příjemci podpory:
 • MSP
Způsobilé výdaje:
 • Účast na výstavách a veletrzích v zahraničí (pronájem, zřízení a provoz stánku)
 • Doprava vystavovaných exponátů na veletrh nebo výstavu v zahraničí a zpět, včetně balného a manipulace
 • Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí propagujících příjemce podpory a jeho produkty
Výše podpory:
 • dotace na projekt 200 tis. – 5 mil. Kč
 • Podpora účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí je poskytována ve výši 50 %
 • způsobilých výdajů projektu dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, doprava a propagace ve
 • výši 50 % způsobilých výdajů projektu dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (de minimis)
 • Nově podpora víceletých projektů MSP (až 3 roky)
Datum zahájení příjmu žádostí:
Plné žádosti: od 2. června 2015, 11:00,
Datum ukončení příjmu žádostí:
Plné žádosti: do 30. listopadu 2015, 12:00, 

ZPĚT


Naši partneři