Menu

Europroject

Nízkouhlíkové technologie

Nízkouhlíkové technologie

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Podporované aktivity:
 • Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel),
 • pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií),
 • zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě),
 • zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu),
 • zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách),
 • zavádění systémů řízení spotřeby energií,
 • zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin,
 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností,
 • zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny).
Příjemci podpory:
 • Podnikatelské subjekty, především MSP, ale i velké podniky, které hodlají zavést inovativní nízkouhlíkovou technologii v oblasti nakládání energií, včetně nízkouhlíkové dopravy a zpracování druhotných surovin.
Podmínky podpory:
 • Při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty na úrovni 5 – 9.
 • Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity, např.: uspořádat veřejnou akci (konferenci, seminář, workshop atd.) tematicky zaměřenou na předmětnou inovativní technologii. Dále budou muset zpracovat a veřejně zpřístupnit odbornou publikaci/metodiku, která bude podrobně popisovat předmětnou technologii, konkrétní způsob její aplikace v projektu, výhody, nevýhody, doporučení dalším případným zájemcům apod.
Předpokládané vyhlášení výzvy:                 Říjen/listopad 2015

ZPĚT


Naši partneři