Menu

Europroject

Smart grids II (Přenosová síť)

Smart grids II (Přenosová síť)

Cílem programu je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Podporované aktivity:
  • Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).
Způsobilé výdaje:
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku)
  • Náklady na ekologické studie (včetně energetických auditů)
Příjemci podpory:
  • Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy).
Podmínky podpory:
  • Prioritně budou podpořeny projekty společného zájmu (PCI). V případě, že projekt PCI nezíská podporu z ESIF bude zachována možnost podpory z CEF.
Předpokládané vyhlášení výzvy:        Říjen/listopad 2015

ZPĚT

 


Naši partneři