Menu

Europroject

Spolupráce

  • ​Spolupráce

Cílem programu je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí - jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Podporované aktivity:

1. Klastry:
a) kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Podporována bude také realizace přeshraničních výzkumných a vývojových projektů.
b) sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely prům. výzkumu, vývoje a inovací.
c) internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů.

2. Technologické platformy:
Podpora koordinační činnosti platformy zejména v oblasti průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví, technologický foresight, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evr. programů.

3. Kooperační inovační sítě:
Podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků. Podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kooperační inovační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací.

Příjemci podpory:
  • Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnost.
  • Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem podpory podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení, apod).
Míra podpory:
  • Až 75 %
  • 80 mil. Kč na projekt
Datum zahájení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 2. června 2015 (12:00)
Plné žádosti: 1. září 2015
Datum ukončení příjmu žádostí:
Předběžné žádosti: 31. srpna 2015
Plné žádosti: 30. listopadu 2015

ZPĚT


Naši partneři