Menu

Europroject

Úspory energie v STZ

Úspory energie v STZ

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Podporované aktivity:
  • Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení.
  • Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.
Způsobilé výdaje:
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku)
  • Náklady na ekologické studie (včetně energetických auditů)
Příjemci podpory:
  • Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky), a také podnikatelské subjekty s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.
Podmínky podpory:
  • Prioritně budou podpořeny projekty rekonstrukce tepelných sítí.
  • Výstavba zcela nové soustavy zásobování teplem či výstavba tepelných rozvodů bude možná pouze za podmínky zpracování analýzy, která prokáže zvýšení energetické účinnosti, nákladově optimální řešení, a která přinese nejlepší úspory energie ve srovnání s jinými opatřeními.
  • Podpořeny nebudou projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy.
  • Podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí včetně spoluspalování uhlí a biomasy. (Rekonstrukce a výstavba tepelných rozvodných zařízení bude podporována bez ohledu na to, jaké palivo využívá zdroj dodávající teplo do tepelného rozvodného zařízení).
Předpokládané vyhlášení výzvy:              Červenec/srpen 2015

ZPĚT


Naši partneři