Menu

Europroject

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

IP 6d Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Specifický cíl: Nárůst ekologické stability a zlepšení ekosystémových služeb
Podporované aktivity:

a) investice do Zelené infrastruktury, tj. přírodní a krajinné prvky, které přispívají k: - prevenci povodní anebo retenci vody (jako je obnova zátopových území, mokřadů, renaturalizace řek a říčních břehů apod.), - adaptaci na klimatické změny nebo zmírnění negativních dopadů (včetně opatření řešících sucha), - lepší migraci druhů ve společném regionu (umělé krajinné prvky apod.);
b) koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000 a ostatních konceptů chráněných oblastí a dalších opatření podporujících zachování biodiverzity;
c) příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů – např. výzkumů, studií, strategií, plánů, koordinovaných přístupů k řízení, zvyšování povědomí a vzdělávací činnosti a dalších společných strukturálních opatření v oblasti ochrany a využití přírody a krajiny.

Typy příjemců:
  • veřejné instituce pro vývoj a inovace
  • vysoké školy
  • orgány veřejné správy (stát, obce, kraje a jimi zřizované organizace)
  • neziskové organizace zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí
  • komory a sdružení zapojené do ochrany, řízení a podpory životního prostředí

ZPĚT


Naši partneři