Menu

Europroject

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO). Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

Zaměření programu je na posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Aktuální struktura programu:

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Prioritní osa 4: Technická pomoc


Naši partneři